Blå skatt

Att införa den blå skatten är ett ömsesidigt intresse för rederier och fackliga organisationer inom sjöfarten, och inte minst för hela Sveriges befolkning. Genom att satsa på denna frivilliga skatt får vi fler jobb inom hela den maritima näringen som på sikt också bidrar till svensk ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling.

Många nya jobb

Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa när en blå skatten införs. Och det behövs för idag minskar i en accelererande takt den svenska handelsflottan och antalet jobb inom sjöfarten. Men detta går alltså att ändra. Erfarenheter från andra länder visar att ett införande av tonnageskatt har brutit den nedåtgående trenden. Till exempel har den brittiskt handelsflottan ökat med nästan tre gånger, och fartyg med UK flagg har ökat med mer än sex gånger, sedan de infört tonnageskatt. Tillväxten av jobb de senaste fem åren har varit i genomsnitt 10 procent jämfört med den totala industrins genomsnitt på 0,3 procent. Den starkaste tillväxten av egenflaggade fartyg visar Belgien som har sett en massiv ”återflaggning” av kontrollerade fartyg, sedan tonnageskatten introducerades där 2002. Fram till 2013 har ökningen i Belgien varit över 250 %. Tillväxten visas inte minst av att allt fler studenter finns inom och söker sig till de maritima utbildningarna. När Sverige inför blå skatt kan vi förvänta en liknande utveckling. Vi vänder den nedåtgående kurvan och ge förutsättningen för många fler jobb inom både sjöfarten och hela den maritima näringen.

Klimatsmarta transporter

Sjöfarten är en viktig faktor för klimatomställningen. Sveriges drygt 50 hamnar och vattenvägar har goda möjligheter att i större utsträckning än idag avlasta vägnätet och på så sätt minska klimatbelastningen. Eftersom godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimatpåverkan än vägtransporter är en utveckling av sjöfarten en viktig del för att uppnå våra miljömål. Införandet av blå skatt är en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen. Med den kan den svenska sjöfarten utvecklas och växa. Detta är avgörande för att Sverige även i fortsättningen ska kunna ha hög innovationstakt och en stark internationell position inom såväl miljö som säkerhet. Med den blå skatten kan vi fortsätta vara ledande och pådrivande i internationella organ och samarbeten. Därmed skapar vi möjligheter för miljö- och klimatomställning och för säkerhetsutveckling inom sjöfarten globalt.

Ökad tillväxt

När Sverige inför blå skatt kommer svenska rederier få en likvärdig skattesituation som konkurrenter från övriga EU. Då den blå skatten är norm inom EU är det av vikt att svenska redare får samma konkurrensförutsättningar som rederier i resten av Europa. Utöver att fler rederier flaggar svenskt kommer fler företag att investera i Sveriges världsledande, innovativa och högteknologiska maritima industri. Detta kommer att ge fler jobb och en utvecklad kompetens som bidrar till svensk ekonomisk tillväxt. Uppskattningen är c:a 13 miljarder i ökad BNP. Studier från andra länder visar ett sådant resultat. Till exempel uppskattar den brittiska konsultfirman Oxford Economics, i en rapport från 2014, där de undersökt nio europeiska sjöfartsländer, att sjöfartsindustris totala ekonomiska bidrag (BNP och antalet anställda) skulle ha varit 50 % lägre, om länderna inte hade infört tonnageskatt. Det blå skattens bindningstid garanterar ordentlig livslängd för näringen, vilket är ett ömsesidigt intresse för rederier, fackliga organisationer och politiken.

Internationellt inflytande för säkerhet och hållbarhet

Sverige har en lång tradition av att arbeta för säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter på den internationella arenan, inte minst i EU:s och FN:s olika organ. Svensk sjöfart håller också ur ett globalt perspektiv hög kvalitet. Vi har kommit långt i arbetet som rör säkerhet och hållbar utveckling. Men det här är inte något som sker av sig själv. Förutsättningen för att Sverige ska fortsätta utveckla både sin egen sjöfartsnäring och den globala sjöfartsnäringen i en säker och hållbar riktning, är en handlingskraftig sjöfartspolitik med en blå skatt.

Konkurrensneutralitet inom EU

Handeln mellan olika EU-länder och EU:s export är helt beroende av sjötransporter. Den absolut största delen av sjöfarten på europeiskt vatten är inomeuropeisk, alltså trafik mellan europeiska länder, då drygt 80 % av all sjötransport mellan europeiska hamnar görs av fartyg med europeisk flagg. Samtidigt är huvuddelen av sjöfartspolitiken inom EU emellertid fortfarande nationell. Tonnageskattesystemet är idag normen i EU:s sjöfartsländer, utom Sverige. Det är godkänt av EU och medlemsstaterna rekommenderas av EU-kommissionen att införa det. När den blå skatten införs i Sverige kommer alltså den svenska sjöfartsnäringen att konkurrera på lika villkor som övriga EU-länders samtidigt som det ytterligare kommer att stärka hela den europeiska sjöfartens position ur ett globalt perspektiv.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.