Författar Arkiv

Webinar – Hur skapar vi en hållbar återstart?

Välkommen till Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar

Välkommen att lyssna på riksdagspartiers sjöfartspolitiska talespersoner som är inbjudna av Blå Tillväxt för att diskutera konkreta åtgärder för att skapa förutsättningar för en hållbar återstart för den svenska sjöfarten.

Datum och tid: Måndagen den 31 augusti kl. 13.00-14.15

Plats: Digitalt möte via länk som skickas till samtliga anmälda ca 1 vecka före webinaret. I samtalet deltar bland annat:

 • Johan Büser (s) ledamot i riksdagens trafikutskott
 • Emma Berginger (mp) ledamot i riksdagens trafikutskott
 • Jessica Thunander (v) ledamot i riksdagens trafikutskott
 • Helena Gellerman (L) ledamot i riksdagens trafikutskott
 • Mikael Larsson (C) suppleant i riksdagens trafikutskott
 • Anders Hansson (M) ledamot i riksdagens trafikutskott
 • Magnus Jacobsson (KD) ledamot i riksdagens trafikutskott
 • Jimmy Ståhl (SD) ledamot i riksdagens trafikutskott
 • Rikard Engström, vd Föreningen Svensk Sjöfart
 • Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk
 • Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen
Anmäl dig till Blå Tillväxt sjöfartspolitiska webinar här.

Politisk samsyn om sjöfartens betydelse

Idag den 29 april 2020 arrangerade Blå Tillväxt ett sjöfartspolitiskt onlinesamtal där representanter från alla åtta riksdagspartier deltog. Förutom Blå Tillväxts representanter Rikard Engström (vd Svensk Sjöfart), Kenny Reinhold (ordförande Seko sjöfolk) och Mikael Huss (vd Sjöbefälsföreningen) var även personer ur deras respektive organisationer inbjudna för att lyssna.

Syftet med samtalet var att diskutera konkreta åtgärder – både akuta och långsiktiga – för att den svenska sjöfarten ska överleva coronakrisen. Nu krävs politisk handlingskraft, menar parterna i Blå Tillväxt, för att sjöfarten ska kunna fortsätta vara en samhällsbärande pelare.

Blå Tillväxt presenterade de tre åtgärder som parterna identifierat som viktigast för att hantera coronavirusets konsekvenser för sjöfarten. Dessa är: Bredda sjöfartsstödet (så att stöd även kan ges för personal ombord på fartyg som tillfälligt tagits ur drift), införa ett riktat transportstöd liknande det som Finland infört, och sänka avgifter som exempelvis farleds- och hamnavgifter.

De politiker som deltog i samtalet var Elin Gustafsson (S), Anders Hansson (M), Jimmy Ståhl (SD), Emma Berginger (MP), Mikael Larsson (C), Magnus Jakobsson (KD), Jessica Thunander (V) och Helena Gellerman (L).

Samtliga politiker är överens om att sjöfarten är viktig för Sverige och att sjöfarten drabbas hårt av pågående coronakris. Var och en fick under samtalet redogöra för vad deras parti vill göra för att underlätta för sjöfarten. Blå Tillväxts önskemål om att bredda sjöfartsstödet nämndes av flera som en prioriterad åtgärd. Möjligheten att sänka eller tillfälligt slopa farledsavgifterna nämndes också. Flera politiker påpekade att de generella åtgärder som hittills gjorts, till exempel möjligheten till korttidspermittering och förbättrad a-kassa, gynnar även sjöfarten.

En blick på framtiden hanns också med. Blå Tillväxt frågade politikerna vilka åtgärder som är viktiga för att redan nu förbereda för den vändning som kommer när den akuta krisen är förbi. Flera svarade att det är viktigt att från politiskt håll fortsätta vara tydlig med sjöfartens betydelse. Flera tog också upp vikten av att gynna överflyttningen från väg till sjö. Ytterligare åtgärder som nämndes är en översyn av Sjöfartsverkets finansiering och avgiftsmodell, och att satsa på utbildning och kompetensförsörjning.

Ett liknande möte planeras hållas i höst.

Blå Tillväxt föreslår åtgärder för att rädda sjöfarten

Sjöfarten transporterar cirka 90 procent av alla varor till och från Sverige och drygt 30 miljoner passagerare varje år. Men till följd av covid-19 har antalet resande minskat drastiskt och rederier som transporterar både passagerare och gods har blivit tvingade att varsla stora delar av personalen. Fackföreningarna Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen har tillsammans med branschorganisationen Svensk Sjöfart identifierat åtgärder som kan bidra till återhämtningen både för samhället i stort och för sjöfartsnäringen och skickat dessa i en skrivelse till Regeringen.

Sjöfarten transporterar samhällsviktiga varor och är av stor vikt för Sveriges försörjning av viktiga varor samt för svensk industri, dessutom står branschen indirekt för cirka 100 000 arbetstillfällen. För att motverka den utveckling vi nu ser till följd av coronaviruset föreslår vi att regeringen bland annat tar beslut som gäller både under den nuvarande krisen och beslut om långsiktiga åtgärder. Exempelvis föreslår vi att farledsavgifterna sänks så att fraktkostnaderna för svensk industri kan minska och konkurrenskraften öka, säger Kenny Reinhold, ordförande, Seko Sjöfolk.

Vid en djupare ekonomisk kris med en minskad efterfrågan ökar pressen generellt på näringslivet och i dagsläget är konkurrensvillkoren för rederier i Sverige är i flera delar sämre än andra länder. Dessutom hindrar skatteförutsättningar den svenska sjöfarten att bidra till Sveriges varu- och bränsleförsörjning på ett effektivt sätt. Exempelvis innebär begränsningen om att ett fartyg maximalt får segla 25 procent av sin tid på svenska hamnar. Även om svenska rederier vill bidra till Sveriges varu- och bränsleförsörjning lägger nuvarande regelverk krokben för en ökning. Staten behöver dessutom överväga åtgärder för att säkerställa viss samhällskritisk trafik till och från Sverige, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Vi måste dessutom se till att vi kan ta oss igenom krisen och att Sverige kommer ut stärkt på andra sidan. Stimulanser till ekonomin behövs och bland annat bör regeringen se över förutsättningarna för investeringar och utvecklingsbehov, inte minst inom miljöområdet. Detta särskilt som flera större svenska industriföretag har verksamhet riktat mot sjöfartssektorn och åtgärden därför har en potential att bidra till jobb i industrin, samtidigt som det kan ge både den svenska sjöfarten och den svenska industrin en konkurrensfördel för framtiden. På motsvarande sätt innebär den svenska stämpelskatten att fartyg inte registreras i Sverige. Sverige går därmed miste om svenska arbetstillfällen ombord. Blå Tillväxt har i denna del tidigare föreslagit att stämpelskatten ersätts med en stämpelavgift som motsvarar myndigheternas kostnader. En sådan åtgärd skulle bidra till att öka attraktiviteten för den svenska flaggan, att fler fartyg anges för svensk tonnageskatt, bidra till svenska arbetstillfällen samt säkerställa tillgången på transportkapacitet för svenska behov, säger Mikael Huss, VD Sjöbefälsföreningen.

Läs hela skrivelsen här: Blå Tillväxt förslag på långsiktiga åtgärder inom sjöfartsområden för att möta den ekonomiska nedgången efter utbrottet av COVID-19

Så kan den svenska sjöfarten hålla sig flytande

På GP debatt uppmanar vi nu regeringen att skyndsamt agera på alla de tre punkter som Blå Tillväxt gemensamt prioriterat:

• Ersätt stämpelskatten med en stämpelavgift.

• Utred tonnageskattesystemets effekter med målsättningen att utveckla systemet så att fler rederier kan ansluta sig.

• Säkerställ att nettomodellens princip återinförs. Här kan du läsa hela vår debattartikel.

Svensk sjöfart kan växa – vi har en plan!

Idag släpper Blå Tillväxt en helt ny tidning där du kan läsa om hur den svenska sjöfarten kan bidra till klimatomställning, ökad tillväxt och fler jobb.

Tidningen kommer ut som bilaga till våra medlemstidningar Sjöfartstidningen, Sjömannen och Tidskriften Sjöbefälen men du kan också läsa digitalt här.

blatillvaxtbilaga_2019_uppslag

Med hopp om du får en givande läsning!