Författar Arkiv

Tonnageskatt införs för blå tillväxt

Riksdagen beslutade den 28 september om att införa tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten, från och med den 1 januari 2017. Beslutet har föregåtts av många års utredningar innan regeringen slutligen lämnade sin proposition till riksdagen i maj 2016. Under sommaren godkände EU-­kommissionen det svenska systemet för tonnageskatt.

-­ Beslutet är mycket efterlängtat och vi är glada och lättade att reformen äntligen kommer på plats, säger Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart. Skattereformen är ett ömsesidigt intresse för rederier och fackliga organisationer inom sjöfarten, och inte minst för hela Sveriges befolkning. Vår ambition är att fler rederier nu ska välja att tillhöra den svenska flaggan.

-­ Det är mycket glädjande att riksdagen till sist tog detta beslut och vi ser att på sikt kommer det att stärka de svenska företagen och i förlängningen skapa fler arbetstillfällen ombord i svenska fartyg säger Kenny Reinhold, ordförande, Seko sjöfolk.

-­ Det här är en viktig fråga för Sverige, säger Anders Boman, VD, Walleniusrederierna. Sjöfarten har idag en tuff verklighet världen över och då är det än viktigare att den svenska sjöfarten inte hamnar på undantag. Med beslutet kommer den svenska sjöfarten att kunna konkurrera på mer lika villkor som övriga Europa.

-­ Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa, säger Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen. Genom att satsa på denna frivilliga skatt får vi fler jobb inom hela den maritima näringen som på sikt också bidrar till svensk ekonomisk tillväxt. Erfarenheter från övriga sjöfartsnationer i Europa visar tydligt att införandet av tonnageskatt brutit deras nedåtgående trend.

Fakta Tonnageskatt:
Tonnageskattesystemet är idag normen i alla EU-­länder. Systemet är också godkänt inom ramen för EU:s politik för statligt stöd och rekommenderas av EU-­kommissionen för att ytterligare stärka Europeisk sjöfarts position. Tonnageskatten möjliggör för rederier att betala i Sverige efter fasta taxor baserade på storleken på fartygen i den av rederiet ägda flottan. Denna storleksberäkning (tonnage), istället för den faktiska vinsten, beskattas på normalt sätt, vilket ger en konkurrenskraftig och överblickbar skatt.

Blå tillväxt är ett samarbete mellan sjöarbetsmarknadens sociala parter, Svensk sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen.

Kontakt:
Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, 0707 50 56 96
Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk, 031 42 95 30
Anders Boman, Walleniusrederierna AB, 08 772 06 60
Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen, 08-­518 356 25
Pressmeddelandet som pdf

Så blir Sverige det bästa sjöfartslandet

1. Regeringen skapar, som utlovat, ett konkurrenskraftigt regelverk som gynnar svensk sjöfart!

Vi vill att regeringens ambition om att skapa ”EU:s bästa regelverk för sjöfart” påskyndas med målet att avlasta landinfrastrukturen, ge likvärdiga konkurrensvillkor med andra länder och möta framtida utmaningar.

2. Trafikmyndigheternas uppdrag bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft!

Vi vill att uppdraget blir tydligt och följs upp utifrån konkurrens och hållbarhetsperspektiv.

3. Sjöfartsverkets roll förtydligas och effektiviseras!

Vi vill att Sjöfartsverket, tillsammans med Trafikverket, antar ett samhällsnyttigt perspektiv för sjöfarten.

4. Ett attraktivt sjöfartsregister skapas!

Vi vill att det svenska sjöfartsregistret ska bli attraktivt och tydligt samt inkludera en enklare process inom nettomodellen.

5. Låt trafikavgifterna spegla samhällsnyttan!

Vi vill att avgifter mellan trafi kslag ska justeras på ett sätt som speglar utvecklingen av ett hållbart transportsystem.

6. Låt sjöfarten avlasta vägar!

Vi vill trafikverken ges i uppdrag att implementera konkreta åtgärder för att nå de nationella och internationella ambitionerna om att flytta gods till sjöfart.

7. Stöd utvecklingen av grönare sjöfart!

Vi vill att o entliga medel ska ges möjlighet att i ett tidigt skede finansiera miljöinvesteringar och därmed stimulera ”early movers” genom t ex riskavtäckning och investeringsincitament.

8. Kraftigt ökad FoI-satsning

Vi vill att FoI-medlen ökar till minst 200 miljoner kronor per år och att modellen hämtar inspiration från samverkansprogram till exempel Fordonsforskningsprogrammet.

9. Utveckla sjöfartens nya skattereform: tonnageskattesystemet!

Vi vill att regeringen tar fram en handlingsplan så att även mindre fartyg samt fartyg utsatta för en internationell konkurrenssituation inkluderas.

10. Gör det lättare för sjömän att få sitt första jobb!

Vi vill underlätta för nyexaminerade ombordanställda att få sitt första jobb genom en justering av begreppen i inkomstskattelagen.

Svensk sjöfart är en viktig motor för svensk industri och handel.

Årligen transporterar fartyg och färjor mer än 130 miljoner ton gods och 28,5 miljoner människor till och från våra hamnar. Idag arbetar cirka 15 000 personer på svenska fartyg. Inom hela sjöfartsklustret; skeppsmäklare, hamnar, administration, finans, landanställd rederipersonal med flera uppskattas antalet anställda till cirka 100 000, vilket är fler än i den svenska fordonsindustrin. Blå tillväxt är ett samarbetsprojekt för sjöfartens framtid i Sverige som drivs av Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Svensk Sjöfart.

Blå skatt införs 2016

Nu kan sjöfarten växa i Sverige

I inledningen av Donsö Shipping Meet tisdag den 1 september presenterade infrastrukturminister Anna Johansson regeringens beslut att införa ett svenskt tonnageskattesystem från och med den 1 juli 2016. Syftet är att svenska rederier i internationell trafik ska få konkurrensvillkor som är likvärdiga med villkoren för rederier i andra länder i Europa.

Remissinstanserna vill införa blå skatt

I dag, den 19 maj, går remisstiden ut för tonnageskatteutredningen. Samtliga instanser som har yttrat sig över utredningen är positiva till ett införande av det tonnageskattesystem som utredningen föreslår. Många är också kritiska till att införandet av systemet ska finansieras med ett reducerat sjöfartsstöd. Dessa två synpunkter är också vad vi parter i det blåskatteinitiativet särskilt har lyft i våra remissyttranden. Samt att den blå skatten måste införas snarast möjligt. Här följer en kort sammanfattning av de övriga remissinstansernas yttranden: