Blå Skatt initiativet uppvaktar infrastrukturministern

Sveriges Redareförening, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen uppvaktar idag infrastrukturminister Anna Johansson, för att presentera sitt nya gemensamma initiativ, ”Blå skatt” för införandet av tonnagebeskattning. Frågan är högaktuell då den tillsatta utredningen ska presentera sina slutsatser den 6 februari 2015.

– Att införa tonnageskatt är ett ömsesidigt intresse för rederier och fackliga organisationer inom sjöfarten, och inte minst för hela Sveriges befolkning. Genom att satsa på denna frivilliga skatt får vi fler jobb inom hela den maritima näringen som på sikt också bidrar till svensk ekonomisk tillväxt, säger Pia Berglund, vd för Sveriges Redareförening.

Efter många vändor i riksdagen tillsatte den förra regeringen en utredning om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen. Utredningen presenterar sina slutsatser den 6 januari och inför detta uppvaktar idag Blå Skatt initiativet infrastrukturminister Anna Johansson. Med initiativet hoppas parterna på att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för jobb, arbetsmarknad, miljö och tillväxt.

– Sjöfarten är viktig för klimatomställningen och för att Sverige ska nå sina miljömål. Godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimatpåverkan än vägtransporter. En svensk tonnageskatt en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen till och från Sverige, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Tonnageskattesystemet är idag normen i alla EU-länder. Systemet är också godkänt inom ramen för EU:s politik för statligt stöd och rekommenderas av EU-kommissionen för att ytterligare stärka Europeisk sjöfarts position. Tonnageskatten möjliggör för rederier att betala i Sverige efter fasta taxor baserade på storleken på fartygen i den av rederiet ägda flottan. Denna storleksberäkning (tonnage), istället för den faktiska vinsten, beskattas på normalt sätt, vilket ger en konkurrenskraftig och överblickbar skatt.

– Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa, men bara om tonnageskatt införs. Utan skatten minskar idag den svenska handelsflottan och antalet jobb inom sjöfarten i allt högre takt. Men detta går alltså att ändra. Erfarenheter från övriga sjöfartsnationer i Europa visar tydligt att införandet av tonnageskatt brutit deras nedåtgående trend, säger Christer Themnér, vd för Sjöbefälsföreningen.

Läs mer om det Blå skatteinitiativet och tonnageskatten på www.blåskatt.se

För mer info
Pia Berglund, vd Sveriges Redareförening tel 0707-50 56 96
Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk tel 0705-77 10 32
Christer Themnér, vd Sjöbefälsföreningen tel 0705-12 89 66

Spåra från din sida.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.