Förutsägbara villkor ger blå tillväxt

Sverige har goda förutsättningar att ha en konkurrenskraftig och hållbar Sjöfart. Det som behövs är endast att regering och riksdag garanterar förutsägbara, långsiktiga och konsekventa villkor för näringen. Och det finns mycket för Sverige att vinna; både vad gäller klimatomställning och ekonomisk tillväxt med fler jobb.

För att vi ska uppnå ett effektivt och klimatsmart transportsystem i Sverige behöver alla trafikslag användas på bästa sätt. Sjöfarten är exempelvis oslagbar när det gäller långväga transporter och dess infrastruktur, vattnet, finns redan på plats längs vår långa kust. Både EU och Sveriges riksdag och regering har pekat ut sjöfarten som en viktig faktor för klimatomställningen och för att uppnå våra miljömål. Sveriges drygt 50 hamnar och vattenvägar har goda möjligheter att i större utsträckning än idag avlasta vägnätet och på så sätt minska klimatbelastningen.

Den maritima näringen omsätter varje år 160 miljarder kronor, står för ungefär 2,2 procent av den totala nettoomsättningen i Sveriges näringsliv och 80 procent av alla varor till och från Sverige transporteras sjövägen. Rederierna är på många sätt drivkraften i det maritima klustret. Eftersom de verkar på en global marknad, bidrar de både till att öka den svenska tillväxten och till att stärka den svenska handeln. Med en stark svensk sjöfart och många verksamma fartyg kommer också möjligheten att bevara och utveckla den viktiga kompetens som Sverige besitter. Idag arbetar cirka 10 000 ombord på våra svenska fartyg och cirka 100 000 i hela den svenska sjöfartssektorn. Den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa med fler svenskflaggade fartyg.

Under lång tid har den tidigare starka svenska handelsflottan minskat drastiskt, från 254 fartyg till 89 mellan 2001 och 2016. Men 2017 vände det och för första gången på länge flaggade flera fartyg in till Sverige. Detta trendbrott är ett resultat av att förutsättningarna för den svenska sjöfarten har förbättrats. De senaste åren har regering och riksdag, de fackliga parterna och den svenska rederinäringen genomfört en rad åtgärder som exempelvis införandet av tonnageskatt, regelförenklingar, inspektionsdelegering och moderniserade kollektivavtal.

Det finns dock tre viktiga och avgörande åtgärder för regering och riksdag att genomföra för att den svenska sjöfarten ska kunna växa med kraft. Dessa åtgärder är inte förenade med några stora kostnader, utan tvärtom kommer de att generera ökade skatteintäkter och goda samhällseffekter. Det handlar om justeringar snarare än finansieringar.

1. Förenkla och harmonisera regelverket för sjöfartsstöd

Idag gör olika myndigheter och instanser olika bedömningar, trots att syftet för regelverket är ett och samma, nämligen att garantera likvärdiga konkurrensvillkor för den svenska sjöfarten gentemot andra EU-länder samtidigt som arbetsvillkor och löner följer svensk standard. Vidare bör regelverken harmoniseras och förenklas så att fartyg i internationell konkurrens omfattas både av nettomodellen och av tonnageskatten. För att undvika följdfel i, och byråkratisering av regelverket, bör det harmoniseras så att grunden för bedömningen om sjöinkomst, sjöfartsstöd och tonnagebeskattning får samma bedömningsgrunder.

2. Säkerställ långsiktig och förutsägbar nettomodell

Med syftet att garantera de svenska rederierna lika konkurrensvillkor gentemot rederier i övriga EU-länder infördes 2001 den så kallade nettomodellen för sjöfartsstödet. Att bevara nettomodellen är en viktig principfråga. Det är viktigt för enskilda rederier att systemet är förutsägbart och stabilt om de ska göra stora investeringar i Sverige. Det är också viktigt att ett av villkoren i den svenska modellen, det vill säga statens del, inte påverkas då den utgör grunden för de villkor som förhandlats fram av sjöarbetsmarknadens parter. Därför bör nettomodellen återföras och gälla under en fastställd och långsiktig period, enligt en blocköverskridande överenskommelse.

3. Tillsätt ett sjöfartsråd för framtidens sjöfart

Sjöfarten vill ta ansvar, kan bidra med kompetens och vara en del i att bevara och skapa ett väl fungerande system. Genom att bygga upp ett partsöverskridande sjöfartsråd kan politiska beslut både fattas och förankras effektivare, vilket bidrar till långsiktig stabilitet och större tydlighet. Det är vad den svenska sjöfarten behöver för att kunna växa och stärka hela den maritima näringens konkurrenskraft utifrån den svenska modellen.

Dessa tre justeringar och åtgärder är relativt små för staten men viktiga för näringen och kan genomföras till låga kostnader med stora samhällsvinster. Förutsägbara villkor för sjöfarten, det är görbart.