Jobbskapande

Många nya jobb

Idag arbetar cirka 10 000 ombord på våra svenska fartyg och cirka 100 000 i hela den svenska sjöfartssektorn. Den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa med fler svenskflaggade fartyg. En studie från Oxford Economics visade exempelvis att 18 000 jobb skulle kunna skapas med ett effektivt tonnageskattesystem.

Svenskflaggade fartyg leder till att branschen och klustret kan växa. Detta leder till flera jobb både ombord och iland. Sjöfarten kan erbjuda enkla och avancerade yrken som bidrar till hela samhällets försörjning.