Så kan den svenska sjöfarten hålla sig flytande

På GP debatt uppmanar vi nu regeringen att skyndsamt agera på alla de tre punkter som Blå Tillväxt gemensamt prioriterat:

• Ersätt stämpelskatten med en stämpelavgift.

• Utred tonnageskattesystemets effekter med målsättningen att utveckla systemet så att fler rederier kan ansluta sig.

• Säkerställ att nettomodellens princip återinförs. Här kan du läsa hela vår debattartikel.

Svensk sjöfart kan växa – vi har en plan!

Idag släpper Blå Tillväxt en helt ny tidning där du kan läsa om hur den svenska sjöfarten kan bidra till klimatomställning, ökad tillväxt och fler jobb.

Tidningen kommer ut som bilaga till våra medlemstidningar Sjöfartstidningen, Sjömannen och Tidskriften Sjöbefälen men du kan också läsa digitalt här.

blatillvaxtbilaga_2019_uppslag

Med hopp om du får en givande läsning!

Seminarium i Almedalen 2019

Varmt välkomna till Blå Tillväxts seminarium i Almedalen 2019!

Bra för miljön, jobben och tillväxten – hur får vi ännu fler svenskflaggade fartyg?

Onsdagen den 3 juli kl 13:00 – 13:45

Sjöfarten transporterar 90 % av alla våra varor och 30 miljoner passagerare per år. Hur vi kan skapa en hållbar och konkurrenskraftig sjöfart? I den maritima strategin har regeringen bland annat som mål att den svenska maritima sektorn ska ha Europas bästa regelverk. Näringen själv har gett förslag om harmonisering av regelverk, sjöfartsråd och tonnageskatt 2.0 – men vad tycker våra politiker?

Medverkande:

Åsa Coenraads, Riksdagsledamot (M), Sveriges Riksdag

Jessica Thunander, Riksdagsledamot (V), Sveriges Riksdag

Emma Berginger, Riksdagsledamot (MP), Sveriges Riksdag

Elin Gustafsson, Riksdagsledamot (S), Sveriges Riksdag

Petra Bergman, Journalist & moderator

(Fler medverkande kan tillkomma)

Platsen är Maritim Mötesplats, Hamngatan 1 (trädgården) i Visby på Gotland.

Inbjudan samtal i Almedalen: Hur går det för sjöfarten efter valet?

  Blå Tillväxt arrangerar samtal i Almedalen

Onsdagen den 4 juli kl 15:00 – 15:45

Vilka politiska åtgärder krävs för att sjöfarten ska kunna bidra till fler jobb, klimatsmarta transporter och ökad tillväxt? Vilka förändringar krävs för en konkurrenskraftig hållbar sjöfart och hur får vi fler fartyg att flagga in?

Medverkande:

Tomas Eneroth, Infrastrukturminister Anders Åkesson, riksdagsledamot, Centerpartiet, Sveriges Riksdag Lorentz Tovatt, riksdagsledamot, Miljöpartiet, Sveriges Riksdag Boriana Åberg, riksdagsledamot, Moderaterna, Sveriges Riksdag Eleonora Hansi, informationschef, moderator, Viking Line

För att vi ska uppnå ett effektivt och klimatsmart transportsystem i Sverige behöver alla trafikslag användas på bästa sätt. Sveriges drygt 50 hamnar och vattenvägar har goda möjligheter att i större utsträckning än idag avlasta vägnätet och på så sätt minska klimatbelastningen. Om Sverige vill driva och vara ledande inom miljö är det nödvändigt att ha en egen svensk handelsflotta. Detta är också avgörande för att Sverige även i fortsättningen ska kunna ha hög innovationstakt och en stark internationell position inom såväl miljö som säkerhet.

Vill du veta vad Blå Tillväxt föreslår för åtgärder för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart? Läs gärna vår debattartikel som publicerades i GP måndagen den 11 juni 2018

Tre steg mot mer sjöfart, fler jobb och bättre klimat

Nu vänder vi trenden – Fler svenska fartyg

Idag, den 4 december 2017, sker ett trendbrott. För första gången på flera år växer den svenska handelsflottan. Furetank, Älvtank och Erik Thun AB flaggar tillsammans in åtta fartyg till Sverige. Detta trendbrott är en konsekvens av att förutsättningarna för den svenska sjöfarten har förbättrats. De senaste åren har regering och riksdag, de fackliga parterna och den svenska rederinäringen genomfört en rad åtgärder som exempelvis införandet av tonnageskatt, regelförenklingar, inspektionsdelegering och TAP-avtal.

– Vi har sedan flera år ett gott samarbete med de sjöfackliga organisationerna, vilket har haft stor betydelse för vårt beslut att flagga svenskt. Den svenska sjöfarten bidrar med stor samhällsnytta både på arbetsmarknaden och för ekonomin, men också för miljön. Med detta kan vi nu i ännu större utsträckning ta vårt ansvar för utveckling och förbättring av Sveriges konkurrenskraft, säger Lars Höglund VD för Furetank.

Den svenska handelsflottan har under 2001–2017 minskat från 254 fartyg till 89. Nu vänder den nedåtgående trenden genom att Furetank ger fem fartyg svensk flagg, varav tre är nybyggda och kommer att drivas med flytande naturgas (LNG-drift). Därutöver ska Älvtank svenskflagga två nybyggda fartyg och Erik Thun AB ett, även de avsedda för LNG-drift. Sammanlagt blir det hela åtta fartyg med svensk flagg.

– Det är oerhört glädjande att vi lyckats bryta den nedgående trenden med en minskande svensk handelsflotta. Seko har tillsammans med arbetsgivarsidan och staten bidragit till att förbättra villkoren för den svenska sjöfarten genom bland annat justeringar av det så kallade TAP-systemet. Nu ser vi att de gemensamma insatserna inte bara bidrar till fler jobb utan även till en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk.

– En stark svensk handelsflotta är något vi bygger gemensamt. Vi som fackförbund har ett ansvar precis som arbetsgivare och staten. Detta trendbrott visar att vårt samarbete har gett resultat och att vi har goda möjligheter att fortsätta i samma riktning för att ytterligare stärka den svenska sjöfarten, vilket bidrar till fler jobb, hållbara transporter och ökad tillväxt, säger Mikael Huss VD för Sjöbefälsföreningen.

– Att såväl Furetank, Älvtank som Erik Thun AB beslutat flagga svenskt är oerhört glädjande. Efter flera år av nedgång ser vi nu att det vänder. Den svenska flaggan har till slut blivit attraktiv och vi hoppas dessa tre rederiers agerande i framtiden kommer att kunna refereras till som beslutet som fick proppen att lossna. Svensk flagga är nu så attraktiv att den bör kunna locka till sig fler rederier och fartyg framöver. Villkoren för svensk flagg har förbättrats mycket tack vare fackföreningarnas arbete. Att vi dessutom ser att tonnageskatten är attraktiv för dem den passar gör att vi känner framtidsoptimism för svensk sjöfart. Flaggbesluten ser jag som ett direkt resultat av vårt samarbete mellan parterna i Blå Tillväxt och politiken, säger Rikard Engström VD för Svensk Sjöfart.

Inom ramen för Blå Tillväxt samarbetar Svensk sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten. Målet är att riksdag och regering ska skapa goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. Tillsammans arbetar organisationerna nu bland annat för att förbättra tonnageskatten så att den kan nyttjas av fler.