Remissinstanserna vill införa blå skatt

I dag, den 19 maj, går remisstiden ut för tonnageskatteutredningen. Samtliga instanser som har yttrat sig över utredningen är positiva till ett införande av det tonnageskattesystem som utredningen föreslår. Många är också kritiska till att införandet av systemet ska finansieras med ett reducerat sjöfartsstöd. Dessa två synpunkter är också vad vi parter i det blåskatteinitiativet särskilt har lyft i våra remissyttranden. Samt att den blå skatten måste införas snarast möjligt. Här följer en kort sammanfattning av de övriga remissinstansernas yttranden:

Yttrande över SOU 2015:4 Betänkande av Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen

Yttrande över SOU 2015:4 Betänkande av Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen. Yttrandet är framtaget genom ett samarbete och stöds av sjöarbetsmarknadens samtliga parter – Seko, Sjöbefälsföreningen och Sveriges Redareförening.

1. Sammanfattande synpunkter: Tonnageskatten betalar sig själv

Sjöfartsnäringens parter, det blå skatteinitiativet välkomnar utredningens förslag till tonnageskattesystem. Det kommer att skapa fler jobb inom hela den maritima näringen, bidra till svensk ekonomisk tillväxt. Det är också en klimatsmart infrastruktursatsning. Vi vill understryka vikten av att tonnageskatten införs snarast. Vi vill också uppmärksamma ansvariga beslutsfattare på att systemet finansierar sig självt, då det kommer att medföra väsentliga skatteintäkter som väl överstiger finansieringskostnaden för införandet av systemet. Den föreslagna reduceringen av sjöfartsstödet är alltså inte nödvändig och skulle dessutom motverka syftet med att införa tonnageskatt: Att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. En konkurrenskraftig sjöfart kommer att skapa fler jobb, ökad tillväxt och kommer öka Sveriges möjligheter att nå klimatmålen.

Miljöinvesteringar hämmas av svensk skattemodell

Företrädare för rederibranschen vill att regeringen ser över svensk beskattning för att främja miljöinvesteringar i sjöfarten. Sverige är i dag tillsammans med Portugal och Österrike de enda länderna i EU som i dag inte har beskattningsformen tonnageskatt. Det hämmar investeringar i mer miljövänliga fartyg och rederibranschens expansion, menar Pia Berglund, vd på Sveriges Redareförening.