Inbjudan samtal i Almedalen: Hur går det för sjöfarten efter valet?

  Blå Tillväxt arrangerar samtal i Almedalen

Onsdagen den 4 juli kl 15:00 – 15:45

Vilka politiska åtgärder krävs för att sjöfarten ska kunna bidra till fler jobb, klimatsmarta transporter och ökad tillväxt? Vilka förändringar krävs för en konkurrenskraftig hållbar sjöfart och hur får vi fler fartyg att flagga in?

Medverkande:

Tomas Eneroth, Infrastrukturminister Anders Åkesson, riksdagsledamot, Centerpartiet, Sveriges Riksdag Lorentz Tovatt, riksdagsledamot, Miljöpartiet, Sveriges Riksdag Boriana Åberg, riksdagsledamot, Moderaterna, Sveriges Riksdag Eleonora Hansi, informationschef, moderator, Viking Line

För att vi ska uppnå ett effektivt och klimatsmart transportsystem i Sverige behöver alla trafikslag användas på bästa sätt. Sveriges drygt 50 hamnar och vattenvägar har goda möjligheter att i större utsträckning än idag avlasta vägnätet och på så sätt minska klimatbelastningen. Om Sverige vill driva och vara ledande inom miljö är det nödvändigt att ha en egen svensk handelsflotta. Detta är också avgörande för att Sverige även i fortsättningen ska kunna ha hög innovationstakt och en stark internationell position inom såväl miljö som säkerhet.

Vill du veta vad Blå Tillväxt föreslår för åtgärder för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart? Läs gärna vår debattartikel som publicerades i GP måndagen den 11 juni 2018

Tre steg mot mer sjöfart, fler jobb och bättre klimat

Nu vänder vi trenden – Fler svenska fartyg

Idag, den 4 december 2017, sker ett trendbrott. För första gången på flera år växer den svenska handelsflottan. Furetank, Älvtank och Erik Thun AB flaggar tillsammans in åtta fartyg till Sverige. Detta trendbrott är en konsekvens av att förutsättningarna för den svenska sjöfarten har förbättrats. De senaste åren har regering och riksdag, de fackliga parterna och den svenska rederinäringen genomfört en rad åtgärder som exempelvis införandet av tonnageskatt, regelförenklingar, inspektionsdelegering och TAP-avtal.

– Vi har sedan flera år ett gott samarbete med de sjöfackliga organisationerna, vilket har haft stor betydelse för vårt beslut att flagga svenskt. Den svenska sjöfarten bidrar med stor samhällsnytta både på arbetsmarknaden och för ekonomin, men också för miljön. Med detta kan vi nu i ännu större utsträckning ta vårt ansvar för utveckling och förbättring av Sveriges konkurrenskraft, säger Lars Höglund VD för Furetank.

Den svenska handelsflottan har under 2001–2017 minskat från 254 fartyg till 89. Nu vänder den nedåtgående trenden genom att Furetank ger fem fartyg svensk flagg, varav tre är nybyggda och kommer att drivas med flytande naturgas (LNG-drift). Därutöver ska Älvtank svenskflagga två nybyggda fartyg och Erik Thun AB ett, även de avsedda för LNG-drift. Sammanlagt blir det hela åtta fartyg med svensk flagg.

– Det är oerhört glädjande att vi lyckats bryta den nedgående trenden med en minskande svensk handelsflotta. Seko har tillsammans med arbetsgivarsidan och staten bidragit till att förbättra villkoren för den svenska sjöfarten genom bland annat justeringar av det så kallade TAP-systemet. Nu ser vi att de gemensamma insatserna inte bara bidrar till fler jobb utan även till en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk.

– En stark svensk handelsflotta är något vi bygger gemensamt. Vi som fackförbund har ett ansvar precis som arbetsgivare och staten. Detta trendbrott visar att vårt samarbete har gett resultat och att vi har goda möjligheter att fortsätta i samma riktning för att ytterligare stärka den svenska sjöfarten, vilket bidrar till fler jobb, hållbara transporter och ökad tillväxt, säger Mikael Huss VD för Sjöbefälsföreningen.

– Att såväl Furetank, Älvtank som Erik Thun AB beslutat flagga svenskt är oerhört glädjande. Efter flera år av nedgång ser vi nu att det vänder. Den svenska flaggan har till slut blivit attraktiv och vi hoppas dessa tre rederiers agerande i framtiden kommer att kunna refereras till som beslutet som fick proppen att lossna. Svensk flagga är nu så attraktiv att den bör kunna locka till sig fler rederier och fartyg framöver. Villkoren för svensk flagg har förbättrats mycket tack vare fackföreningarnas arbete. Att vi dessutom ser att tonnageskatten är attraktiv för dem den passar gör att vi känner framtidsoptimism för svensk sjöfart. Flaggbesluten ser jag som ett direkt resultat av vårt samarbete mellan parterna i Blå Tillväxt och politiken, säger Rikard Engström VD för Svensk Sjöfart.

Inom ramen för Blå Tillväxt samarbetar Svensk sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten. Målet är att riksdag och regering ska skapa goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. Tillsammans arbetar organisationerna nu bland annat för att förbättra tonnageskatten så att den kan nyttjas av fler.

Tonnageskatt införs för blå tillväxt

Riksdagen beslutade den 28 september om att införa tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten, från och med den 1 januari 2017. Beslutet har föregåtts av många års utredningar innan regeringen slutligen lämnade sin proposition till riksdagen i maj 2016. Under sommaren godkände EU-­kommissionen det svenska systemet för tonnageskatt.

-­ Beslutet är mycket efterlängtat och vi är glada och lättade att reformen äntligen kommer på plats, säger Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart. Skattereformen är ett ömsesidigt intresse för rederier och fackliga organisationer inom sjöfarten, och inte minst för hela Sveriges befolkning. Vår ambition är att fler rederier nu ska välja att tillhöra den svenska flaggan.

-­ Det är mycket glädjande att riksdagen till sist tog detta beslut och vi ser att på sikt kommer det att stärka de svenska företagen och i förlängningen skapa fler arbetstillfällen ombord i svenska fartyg säger Kenny Reinhold, ordförande, Seko sjöfolk.

-­ Det här är en viktig fråga för Sverige, säger Anders Boman, VD, Walleniusrederierna. Sjöfarten har idag en tuff verklighet världen över och då är det än viktigare att den svenska sjöfarten inte hamnar på undantag. Med beslutet kommer den svenska sjöfarten att kunna konkurrera på mer lika villkor som övriga Europa.

-­ Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa, säger Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen. Genom att satsa på denna frivilliga skatt får vi fler jobb inom hela den maritima näringen som på sikt också bidrar till svensk ekonomisk tillväxt. Erfarenheter från övriga sjöfartsnationer i Europa visar tydligt att införandet av tonnageskatt brutit deras nedåtgående trend.

Fakta Tonnageskatt:
Tonnageskattesystemet är idag normen i alla EU-­länder. Systemet är också godkänt inom ramen för EU:s politik för statligt stöd och rekommenderas av EU-­kommissionen för att ytterligare stärka Europeisk sjöfarts position. Tonnageskatten möjliggör för rederier att betala i Sverige efter fasta taxor baserade på storleken på fartygen i den av rederiet ägda flottan. Denna storleksberäkning (tonnage), istället för den faktiska vinsten, beskattas på normalt sätt, vilket ger en konkurrenskraftig och överblickbar skatt.

Blå tillväxt är ett samarbete mellan sjöarbetsmarknadens sociala parter, Svensk sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen.

Kontakt:
Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, 0707 50 56 96
Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk, 031 42 95 30
Anders Boman, Walleniusrederierna AB, 08 772 06 60
Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen, 08-­518 356 25
Pressmeddelandet som pdf

Blå Skatt initiativet uppvaktar infrastrukturministern

Sveriges Redareförening, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen uppvaktar idag infrastrukturminister Anna Johansson, för att presentera sitt nya gemensamma initiativ, ”Blå skatt” för införandet av tonnagebeskattning. Frågan är högaktuell då den tillsatta utredningen ska presentera sina slutsatser den 6 februari 2015.

– Att införa tonnageskatt är ett ömsesidigt intresse för rederier och fackliga organisationer inom sjöfarten, och inte minst för hela Sveriges befolkning. Genom att satsa på denna frivilliga skatt får vi fler jobb inom hela den maritima näringen som på sikt också bidrar till svensk ekonomisk tillväxt, säger Pia Berglund, vd för Sveriges Redareförening.

Efter många vändor i riksdagen tillsatte den förra regeringen en utredning om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen. Utredningen presenterar sina slutsatser den 6 januari och inför detta uppvaktar idag Blå Skatt initiativet infrastrukturminister Anna Johansson. Med initiativet hoppas parterna på att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för jobb, arbetsmarknad, miljö och tillväxt.

– Sjöfarten är viktig för klimatomställningen och för att Sverige ska nå sina miljömål. Godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimatpåverkan än vägtransporter. En svensk tonnageskatt en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen till och från Sverige, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Tonnageskattesystemet är idag normen i alla EU-länder. Systemet är också godkänt inom ramen för EU:s politik för statligt stöd och rekommenderas av EU-kommissionen för att ytterligare stärka Europeisk sjöfarts position. Tonnageskatten möjliggör för rederier att betala i Sverige efter fasta taxor baserade på storleken på fartygen i den av rederiet ägda flottan. Denna storleksberäkning (tonnage), istället för den faktiska vinsten, beskattas på normalt sätt, vilket ger en konkurrenskraftig och överblickbar skatt.

– Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa, men bara om tonnageskatt införs. Utan skatten minskar idag den svenska handelsflottan och antalet jobb inom sjöfarten i allt högre takt. Men detta går alltså att ändra. Erfarenheter från övriga sjöfartsnationer i Europa visar tydligt att införandet av tonnageskatt brutit deras nedåtgående trend, säger Christer Themnér, vd för Sjöbefälsföreningen.

Läs mer om det Blå skatteinitiativet och tonnageskatten på www.blåskatt.se

För mer info
Pia Berglund, vd Sveriges Redareförening tel 0707-50 56 96
Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk tel 0705-77 10 32
Christer Themnér, vd Sjöbefälsföreningen tel 0705-12 89 66