Tonnageskatt införs för blå tillväxt

Riksdagen beslutade den 28 september om att införa tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten, från och med den 1 januari 2017. Beslutet har föregåtts av många års utredningar innan regeringen slutligen lämnade sin proposition till riksdagen i maj 2016. Under sommaren godkände EU-­kommissionen det svenska systemet för tonnageskatt.

-­ Beslutet är mycket efterlängtat och vi är glada och lättade att reformen äntligen kommer på plats, säger Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart. Skattereformen är ett ömsesidigt intresse för rederier och fackliga organisationer inom sjöfarten, och inte minst för hela Sveriges befolkning. Vår ambition är att fler rederier nu ska välja att tillhöra den svenska flaggan.

-­ Det är mycket glädjande att riksdagen till sist tog detta beslut och vi ser att på sikt kommer det att stärka de svenska företagen och i förlängningen skapa fler arbetstillfällen ombord i svenska fartyg säger Kenny Reinhold, ordförande, Seko sjöfolk.

-­ Det här är en viktig fråga för Sverige, säger Anders Boman, VD, Walleniusrederierna. Sjöfarten har idag en tuff verklighet världen över och då är det än viktigare att den svenska sjöfarten inte hamnar på undantag. Med beslutet kommer den svenska sjöfarten att kunna konkurrera på mer lika villkor som övriga Europa.

-­ Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa, säger Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen. Genom att satsa på denna frivilliga skatt får vi fler jobb inom hela den maritima näringen som på sikt också bidrar till svensk ekonomisk tillväxt. Erfarenheter från övriga sjöfartsnationer i Europa visar tydligt att införandet av tonnageskatt brutit deras nedåtgående trend.

Fakta Tonnageskatt:
Tonnageskattesystemet är idag normen i alla EU-­länder. Systemet är också godkänt inom ramen för EU:s politik för statligt stöd och rekommenderas av EU-­kommissionen för att ytterligare stärka Europeisk sjöfarts position. Tonnageskatten möjliggör för rederier att betala i Sverige efter fasta taxor baserade på storleken på fartygen i den av rederiet ägda flottan. Denna storleksberäkning (tonnage), istället för den faktiska vinsten, beskattas på normalt sätt, vilket ger en konkurrenskraftig och överblickbar skatt.

Blå tillväxt är ett samarbete mellan sjöarbetsmarknadens sociala parter, Svensk sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen.

Kontakt:
Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, 0707 50 56 96
Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk, 031 42 95 30
Anders Boman, Walleniusrederierna AB, 08 772 06 60
Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen, 08-­518 356 25
Pressmeddelandet som pdf

Blå Skatt initiativet uppvaktar infrastrukturministern

Sveriges Redareförening, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen uppvaktar idag infrastrukturminister Anna Johansson, för att presentera sitt nya gemensamma initiativ, ”Blå skatt” för införandet av tonnagebeskattning. Frågan är högaktuell då den tillsatta utredningen ska presentera sina slutsatser den 6 februari 2015.

– Att införa tonnageskatt är ett ömsesidigt intresse för rederier och fackliga organisationer inom sjöfarten, och inte minst för hela Sveriges befolkning. Genom att satsa på denna frivilliga skatt får vi fler jobb inom hela den maritima näringen som på sikt också bidrar till svensk ekonomisk tillväxt, säger Pia Berglund, vd för Sveriges Redareförening.

Efter många vändor i riksdagen tillsatte den förra regeringen en utredning om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen. Utredningen presenterar sina slutsatser den 6 januari och inför detta uppvaktar idag Blå Skatt initiativet infrastrukturminister Anna Johansson. Med initiativet hoppas parterna på att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för jobb, arbetsmarknad, miljö och tillväxt.

– Sjöfarten är viktig för klimatomställningen och för att Sverige ska nå sina miljömål. Godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimatpåverkan än vägtransporter. En svensk tonnageskatt en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen till och från Sverige, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Tonnageskattesystemet är idag normen i alla EU-länder. Systemet är också godkänt inom ramen för EU:s politik för statligt stöd och rekommenderas av EU-kommissionen för att ytterligare stärka Europeisk sjöfarts position. Tonnageskatten möjliggör för rederier att betala i Sverige efter fasta taxor baserade på storleken på fartygen i den av rederiet ägda flottan. Denna storleksberäkning (tonnage), istället för den faktiska vinsten, beskattas på normalt sätt, vilket ger en konkurrenskraftig och överblickbar skatt.

– Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa, men bara om tonnageskatt införs. Utan skatten minskar idag den svenska handelsflottan och antalet jobb inom sjöfarten i allt högre takt. Men detta går alltså att ändra. Erfarenheter från övriga sjöfartsnationer i Europa visar tydligt att införandet av tonnageskatt brutit deras nedåtgående trend, säger Christer Themnér, vd för Sjöbefälsföreningen.

Läs mer om det Blå skatteinitiativet och tonnageskatten på www.blåskatt.se

För mer info
Pia Berglund, vd Sveriges Redareförening tel 0707-50 56 96
Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk tel 0705-77 10 32
Christer Themnér, vd Sjöbefälsföreningen tel 0705-12 89 66