Om Blå Skatt initiativet

Genom Blå Skatt initiativet vill vi som jobbar varje dag i sjöfarten och med dess frågor skapa kunskap om och tydligt visa på betydelsen av den blå skatten – tonnageskatt. Gemensamt har vi, Sveriges Redareförening, Seko sjöfolk och Sjöbefälsförening skapat initiativet för att öka medvetenheten om sjöfartens betydelse för jobben, miljön, tillväxten och Sveriges trygghet. Det förslag som läggs fram av Tonnageskatteutredningen den sjätte februari i år är avgörande för att svensk sjöfart långsiktigt skall kunna överleva. Från att ha varit en av världens starkaste sjöfartsnationer har vi idag en kraftigt minskande roll och allt färre svenskflaggade fartyg. En positiv och snabb behandling av förslaget ger svensk sjöfart och svenska sjömän möjlighet att konkurrera på världshaven med likvärdiga villkor som andra sjöfartsnationer. Tonnageskatt finns redan i övriga sjöfarande EU-länder och är en frivillig skatt som ger fler jobb inom hela den maritima näringen och bidrar till svensk ekonomisk tillväxt. Den är också en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen. Läs gärna mer på sidan om denna för Sverige avgörande fråga, och tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill diskutera.