Så blir Sverige det bästa sjöfartslandet

1. Regeringen skapar, som utlovat, ett konkurrenskraftigt regelverk som gynnar svensk sjöfart!

Vi vill att regeringens ambition om att skapa ”EU:s bästa regelverk för sjöfart” påskyndas med målet att avlasta landinfrastrukturen, ge likvärdiga konkurrensvillkor med andra länder och möta framtida utmaningar.

2. Trafikmyndigheternas uppdrag bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft!

Vi vill att uppdraget blir tydligt och följs upp utifrån konkurrens och hållbarhetsperspektiv.

3. Sjöfartsverkets roll förtydligas och effektiviseras!

Vi vill att Sjöfartsverket, tillsammans med Trafikverket, antar ett samhällsnyttigt perspektiv för sjöfarten.

4. Ett attraktivt sjöfartsregister skapas!

Vi vill att det svenska sjöfartsregistret ska bli attraktivt och tydligt samt inkludera en enklare process inom nettomodellen.

5. Låt trafikavgifterna spegla samhällsnyttan!

Vi vill att avgifter mellan trafi kslag ska justeras på ett sätt som speglar utvecklingen av ett hållbart transportsystem.

6. Låt sjöfarten avlasta vägar!

Vi vill trafikverken ges i uppdrag att implementera konkreta åtgärder för att nå de nationella och internationella ambitionerna om att flytta gods till sjöfart.

7. Stöd utvecklingen av grönare sjöfart!

Vi vill att o entliga medel ska ges möjlighet att i ett tidigt skede finansiera miljöinvesteringar och därmed stimulera ”early movers” genom t ex riskavtäckning och investeringsincitament.

8. Kraftigt ökad FoI-satsning

Vi vill att FoI-medlen ökar till minst 200 miljoner kronor per år och att modellen hämtar inspiration från samverkansprogram till exempel Fordonsforskningsprogrammet.

9. Utveckla sjöfartens nya skattereform: tonnageskattesystemet!

Vi vill att regeringen tar fram en handlingsplan så att även mindre fartyg samt fartyg utsatta för en internationell konkurrenssituation inkluderas.

10. Gör det lättare för sjömän att få sitt första jobb!

Vi vill underlätta för nyexaminerade ombordanställda att få sitt första jobb genom en justering av begreppen i inkomstskattelagen.

Svensk sjöfart är en viktig motor för svensk industri och handel.

Årligen transporterar fartyg och färjor mer än 130 miljoner ton gods och 28,5 miljoner människor till och från våra hamnar. Idag arbetar cirka 15 000 personer på svenska fartyg. Inom hela sjöfartsklustret; skeppsmäklare, hamnar, administration, finans, landanställd rederipersonal med flera uppskattas antalet anställda till cirka 100 000, vilket är fler än i den svenska fordonsindustrin. Blå tillväxt är ett samarbetsprojekt för sjöfartens framtid i Sverige som drivs av Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Svensk Sjöfart.