Svenska handelsflottans roll och möjligheter

Föreningen Svensk Sjöfart har en samsyn med de fackliga organisationerna för utvecklingen av sjöfarten i Sverige och det pågår en produktiv dialog med Transportstyrelsen i sjöfartsfrågor. Den tidigare regeringens ambitioner med en handlingsplan för sjöfarten var ett första steg i rätt riktning. Sjöfartens aktörer ser nu fram emot att den nya regeringen omsätter de planer man lagt fram i motioner och interpellationer, så att svensk sjöfart ska kunna växa sig stark och fungera som den tillväxtmotor som den gör i övriga Europa. Ett fartyg har cirka 30 års livslängd, vilket är en investering som kräver långsiktiga regler. Den globala sjöfarten lider just nu av dåliga tider, undantag finns givetvis, men faktum är att med ett mer sjöfartsvänligt klimat skulle vi klara oss bättre. Vi behöver näringsvillkor som gynnar branschen, inte sämre. Rederiet Wallenius efterlyste även en morot att välja svensk flagg. Walleniusrederierna har idag halva sin flotta registrerad i Sverige och halva i Singapore. René Taudal Poulsen, Handelshögskolan Köpenhamn har jämfört de senaste årens utveckling av sjöfart i Sverige och Danmark. Han framhöll att Danmarks framgångssaga grundas i att branschen lyckats övertyga den danska regeringen om att sjöfart är ett vinstkoncept för hela Danmark. Sjöfartens kommersiella och teknologiska kapacitet lyftes fram som en viktig framgångsfaktor.  

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.