Frågor och svar

Vad är Blå skatt?

Blå skatt, eller ett svenskt tonnageskattesystem, är en frivillig skatt att ansluta sig till. Tonnageskatten är en skatt som möjliggör för rederier att betala i Sverige efter fasta taxor baserade på storleken på fartygen i den av rederiet ägda flottan. Denna storleksberäkning (tonnageinkomst), istället för den faktiska vinsten, beskattas med konventionell bolagsskatt, vilket ger en konkurrenskraftig och överblickbar skatt. Det är ett förutsägbart system som ger en bra kontinuitet för sjöfartsnäringen.

Vad är det Blå skatteinitiativet?

Det är ett initiativ taget av Sveriges Redareförening tillsammans med Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen för att öka medvetenheten om den blå skatten och sjöfartens betydelse för jobben, miljön och tillväxten.

Vilka står bakom det Blå skatteinitiativet?

Sveriges Redareförening är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar ett drygt 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen. Seko sjöfolk är en branschorganisation inom fackförbundet Seko, Service och Kommunikationsfacket och organiserar ca 6000 medlemmar som arbetar som t.ex. matroser, reparatörer, kockar och servitriser. Sjöbefälsföreningen är ett fackförbund inom Ledarna. Medlemmarna arbetar som nautiska-, intendentur-, eller maskinbefäl.

När tas beslut om införande av den Blå skatten?

Utredningen överlämnas till finansdepartementet den 6 februari 2015. Parterna inom det blå skatteinitiativet hoppas på en kort beslutsprocess med ett acceptabelt och konkurrenskraftigt resultat jämfört med systemen i våra grannländer. Partenas förhoppning är att ett beslut kan tas i rikdagen innan utgången av 2015.

När kan den Blå skatten införas?

Det är alla sjöfartsaktörers önskan att detta behandlas och godkänns av riksdagen för införande 1/1 2016

Varför har den Blå skatten inte införts tidigare?

Den blå skatten har varit sjöfartspolitikens mest debatterade ämne de senaste 10 åren. Riksdagen har sagt ja till tonnageskatten flera gånger. Den infördes inte då på grund av andra politiska prioriteringar av regeringen.

Varför är det så viktigt med den Blå skatten?

Att införa tonnageskatt är ett ömsesidigt intresse för rederier och fackliga organisationer inom sjöfarten, och inte minst för hela Sveriges befolkning. Genom att satsa på denna frivilliga skatt får vi fler jobb inom hela den maritima näringen som på sikt också bidrar till svensk ekonomisk tillväxt. Sverige har en lång tradition som sjöfartsnation. Klustret kring sjöfarten där handelsflottan är utgångspunkten sysselsätter enligt en statlig utredning ca 130 000 människor i Sverige. De senaste 10 åren har varit en dyster tid för svensk sjöfart i allmänhet och handelsflottan i synnerhet. Övriga sjöfartsnationer inom EU har tonnageskatt. Ska Sverige bibehålla sitt sjöfartskluster så är en handelsflotta en förutsättning. Utan den blå skatten står det klart att handelsflottan i accelererande takt kommer att försvinna och då också stora delar av sjöfartsklustret med alla de jobb och andra mervärden det skapar.

Är den Blå skatten bra för miljön?

Sjöfarten är viktig för klimatomställningen och för att Sverige ska nå sina miljömål. En svensk tonnageskatt är en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen till och från Sverige. Fartyg har tack vare sin stora lastkapacitet liten miljöpåverkan om man räknar per ton last. När en blå skatt införs ger det incitament att driva frågan om utvecklingen för den kustnära sjöfarten och sjöfarten på våra inre vattenvägar Det skulle göra det möjligt att överföra last till klimatsmart sjöfart.,

Hur många jobb kan skapas med den Blå skatten?

En realistisk uppskattning som Sveriges redareförening gjort är ca 18 000 nya arbetstillfällen fram till 2020. Erfarenheter från andra länder visar att ett införande av blå skatt har gett ett rejält jobbuppsving. Till exempel har den brittiskt handelsflottan ökat med nästan tre gånger, och fartyg med UK flagg har ökat med mer än sex gånger, sedan de infört tonnageskatt. Tillväxten av jobb de senaste fem åren har varit i genomsnitt 10 procent jämfört med den totala industrins genomsnitt på 0,3 procent.

Varför kan inte rederier betala samma typ av skatt som alla andra svenska företag?

Svenska rederier vill uppnå likvärdig skattesituation som konkurrenter från övriga EU har. Då den blå skatten är norm inom EU är det av vikt att svenska redare får samma konkurrensförutsättningar som rederier i resten av Europa.

Harmoniserar den Blå skatten med EU:s regler?

Tonnageskattesystemet är idag normen i alla EU:s sjöfartsländer. Systemet är också godkänt av EU. Därtill rekommenderar EU-kommissionen systemet för att ytterligare stärka Europeisk sjöfarts position

Varför är den Blå skatten ännu viktigare när det är oroliga tider i världen?

Det är bara genom en svensk handelsflotta som våra exportföretag kan var säkra på att få sina varor exporterade i händelse av krig eller andra oroligheter i vår närhet. Minst lika viktigt är Sveriges egen försörjning av importerade varor, som livsmedel och andra nödvändiga produkter, oberoende av säkerhetsläget i vår omvärld.

Vilka fördelar kan den Blå skatten ge staten?

Uppskattningen är omkring 13 miljarder i ökad BNP. Till detta kommer alla de mervärden i form av forskning och innovation där värdet är mycket stort. När Sverige inför blå skatt kommer den att skapa en positiv och förutsägbar skattemiljö. Fler rederier kommer att flagga svenskt. Fler företag kommer att investera i Sveriges världsledande och högteknologiska maritima industri. Det innebär många fler jobb och en än mer ledande kompetens som starkt bidrar till svensk ekonomisk tillväxt. Studier från andra länder visar liknande resultat. Till exempel uppskattar den brittiska konsultfirman Oxford Economics undersökte 2014 nio europeiska sjöfartsländer. De fann att sjöfartsindustris totala ekonomiska bidrag (BNP och antalet anställda) skulle ha varit 50 % lägre, om länderna inte hade infört tonnageskatt.

Om skatten är frivillig, vilka kommer då betala den?

Rederier som väljer att gå in i det blå skattesystemet betalar då bolagsskatt på samma sätt som rederier i övriga EU-länder. Eftersom systemet är frivilligt är därför upp varje rederi att ta ställning till om de vill gå över till den blå skatten. Tonnageskatt är det dominerande skattesystemet inom EU:s sjöfartsnationer då det är ett förutsägbart system som ger en bra kontinuitet.

Hur vet ni att redarna kommer att acceptera en Blå Skatt?

Med blå skatt får man ett långsiktigt och förutsägbart system. Det är dessutom norm inom Europa. Eftersom tonnageskatt har varit efterfrågat av rederierna under lång tid, kan vi förutsätta att de kommer att välja systemet så snart det är möjligt.

Om det skall vara ”krona-för-krona” hur skall kostnaden för Blå Skatt betalas?

Eftersom avsikten med tonnageskattesystemet är att inflaggning skall ske är det vår uppfattning att ökade tonnageskatteintäkter inom kort tid kommer att bidra till systemets finansiering. Till detta kan läggas den mängd övriga positiva skatteeffekter som tonnageskattesystemet får för den svenska samhällsekonomin. Detta har mycket tydligt visat sig i övriga sjöfartsländer som infört tonnageskatt. Den blå skatten kommer ge ekonomiska intäkter och mervärden tämligen omgående. Initiativtagarnas önskan är därför att den relativt lilla summan som den blå skatten kostar ska finansieras utanför sjöfarten. Kostanden kommer enligt beräkning landa på ca 40 miljoner. Skall det ändå finansieras ”krona-för-krona” finns möjligheten att använda sig av nettostödet. Detta anser initiativtagarna är fel väg att gå då det ger fel signaler till sjöfartsbranschen.

Hur mycket kostar den Blå Skatten Sveriges skattebetalare?

Alla tjänar på den Blå Skatten. Sveriges skattebetalare kommer via ett antal nya jobb i sjöfarten och ökande BNP att gagnas av att skattens införs.

Vad händer med de uppskjutna skatterna det talas om?

De kommer att betalas in.

Vad tycker rederierna om den betalningsformen?

Vi ifrån branschen är nöjda med denna betalningsform.

Vilka rederier förlorar (tvingas betala) mest av en ”krona-för-krona” lösning?

Ingen förlorar på systemet – däremot vinner Sverige, Sveriges medborgare och den svenska sjöfartsnäringen på en blå skatt.